Найважливіші результати за пріоритетними напрямами досліджень за 2015 р.

 

Найважливіші результати за пріоритетними напрямами досліджень за 2014 р.

Найважливіші результати за пріоритетними напрямами досліджень за 2013р.

Найважливіші результати за пріоритетними напрямами досліджень за 2012р.

 

Основні напрямки діяльності інституту у 2011 р..

 

 

Основні напрямки діяльності інституту у 2009-2010 рр..

 

 

Протягом попередніх років були розроблені методи і технологічні проекти оптимізації структури сільськогосподарського виробництва на забруднених радіонуклідами та іншими техногенними токсикантами територіях України. В рамках робіт з моніторингу сільськогосподарських угідь і продукції розроблено технічний проект системи комплексного моніторингу виробництва сільськогосподарської продукції і оцінки стану сільськогосподарських угідь в регіонах України із значним техногенним навантаженням. Виконані дослідження по моніторингу забруднення с.-г. угідь і продукції Sr-90 з виділенням критичних територій, об’єктів і показників, що має економічні переваги над загальним радіаційним контролем на всій забрудненій території.

 

Проведені роботи по розробці підсистеми “Агропромисловий комплекс та продовольство” для підтримки прийняття рішень при дії техногенних навантажень на навколишнє природне середовище. Зараз продовжується насичення систем новими результатами та моделями.

 

За результатами наукових досліджень виявлені найбільш небезпечні ланцюги надходження радіонуклідів до людини. Отримані значення КП на різних ґрунтах, які через специфічні  природні умови Українського Полісся у десятки разів відрізняються від загальновідомих.

 

Проведені дослідження по вивченню параметрів метаболізму радіонуклідів в організмі тварин.  Це стало фундаментом для створення технологій заключної відгодівлі тварин на чистих кормах і дозволило прогнозувати терміни і режими одержання продукції згідно діючих нормативів. Розроблені і впроваджені методика і прилад для прижиттєвого визначення вмісту радіоізотопів цезію в м’язовій тканині сільськогосподарських тварин, які продовжують удосконалюватись. В напрямку переробки забрудненої тваринницької продукції розроблені нові технології виробництва “чистих” сирів із молока з підвищеним вмістом радіонуклідів. Проведені експерименти та випробування за програмою "Фероцианіди" на основних видах сільськогосподарських тварин, запропоновані рецепти і технології використання природних і синтетичних сорбентів та виробів на їх основі, що дозволило зменшити забруднення м’яса і молока цезієм-137 в 3-10 разів. Зараз ці розробки впроваджуються у колективних і приватних господарствах забрудненої зони. Впроваджена методика оцінки бази кормових ресурсів і рекомендацій щодо їх використання в забрудненій зоні.

 

Науковцями розроблені методичні підходи до проведення контрзаходів в забруднених регіонах України для мінімізації виносу радіонуклідів сільгосппродукцію та зменшення витрат на їх впровадження, а також підготовлені програми і рекомендації по їх впровадженню в двох найбільш критичних областях. Розроблено 5 технологічних проектів  по застосуванню диференційованих контрзаходів у 5 критичних населених пунктах забрудненої зони, впровадження яких проводиться в поточному році.

 

Фахівцями інституту видані рекомендації з ведення сільськогосподарського виробництва на забруднених територіях України  для різних після аварійних періодів (останні на період 1999-2002 рр.), в яких надані  конкретні пропозиції з ведення основних галузей АПК і приватного сектору, а також вказані критичні напрямки подолання наслідків катастрофи на ЧАЕС в АПВ.

 

Відпрацьована методика та програма реабілітації (повернення до господарського користування) виведених сільськогосподарських угідь, розташованих на територіях Київської та Житомирської областей. Результати дослідних робіт і відповідні розрахунки показали, що існує можливість використання зазначених земель за певними сценаріями без перевищення дозових лімітів, встановлених державним законодавством. На основі всебічного аналізу радіологічної ситуації в агропромисловому виробництві співробітниками УкрНДІСГР були розроблені “Програма реабілітації земель зони безумовного (обов`язкового) відселення Київської та Житомирської областей на період з 1998 по 2005 рр.”, “Методика реабілітації земель зони безумовного (обов`язкового) відселення Київської та Житомирської областей”, “Рекомендації по реалізації обласної програми мінімізації наслідків аварії на ЧАЕС в Житомирській області”.

 

Набутий дослід і зміни, що сталися за минулі після аварії роки у радіаційному, економічному та політичному становищі в Україні, знайшли відображення у новій “Концепції ведення агропромислового виробництва на забруднених територіях та їх комплексної реабілітації на період  2000-2010 рр.”. Концепція враховує отримані за минулі роки результати і висновки наукових та прикладних досліджень, виконаних в рамках двох Національних програм в період з 1992 по 2000 роки. Концепція базується на трьох основних принципах:

       1.Для запобігання перевищення індивідуальної дози опромінення, вміст радіонуклідів в сільськогосподарській продукції, що виробляється на будь-якій території, не повинен перевищувати допустимих рівнів (ДР-2006). Цей принцип реалізується шляхом здійснення контрзаходів незалежно від вартості цих заходів, а якщо їх проведення економічно недоцільне, виробництво сільськогосподарської та лісової продукції припиняється.

         2.Мінімізація колективної дози опромінення населення реалізується шляхом зменшення потоків радіонуклідів в раціон населення з продуктами харчування місцевого виробництва за рахунок здійснення контрзаходів у сільськогосподарському виробництві, вибір та планування яких проводиться з обов’язковим виконанням оптимізаційних процедур, а їх впровадження - за умови очікування такої ефективності цих заходів, яка може суттєво впливати на радіаційний стан.

          3. Заходи, які спрямовані на зменшення дози опромінення населення, практично завжди є втручанням в традиційну життєдіяльність людей і тому мають здійснюватися за науково-обгрунтованими рекомендаціями чи проектами, які враховують не тільки радіологічні, а й медико-біологічні, екологічні, соціально-психологічні та економічні наслідки їх впровадження.

 

Наявність критичних районів, ландшафтів, господарств, угідь, кормів і продуктів харчування, що постійно відрізняються найбільшим рівнем радіоактивного забруднення від сусідніх аналогічних територій, обумовлює необхідність визначення пріоритетів при плануванні та проведенні контрзаходів.

              

Основні напрямки наукової і прикладної діяльності  УкрНДІСГР у період із 1988 року по 2003 рік.

 

Розробка рекомендацій, впровадження заходів і контрзаходів в агропромисловому виробництві, спрямованих на зниження забруднення радіонуклідами сільськогосподарської продукції:

 

 

Вивчення закономірностей надходження радіонуклідів і важких металів із ґрунту в рослини і тварини, розробка методів прогнозу можливого забруднення сільськогосподарської продукції:

 

 

Радіологічний моніторинг забруднених радіонуклідами територій, сільськогосподарських угідь і сільськогосподарської продукції:

 

 

Фізико-хімічні властивості чорнобильських радіоактивних випадінь і  кінетика розчинення паливних частинок в навколишньому середовищі:

 

 

Переробка і раціональне використання продукції сільськогосподарського виробництва, яка отримана на територіях, що зазнала радіаційного забруднення: